XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (18 lipca 2021)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (18 LIPCA):
•    Gościmy dziś ks. Daniela CHUDALĘ, neoprezbitera z Rozmierzy. Wygłosi do nas słowo Boże i będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. Urodził się 14 grudnia 1996 r. w rodzinie Teresy i śp. Jana. Mama jest animatorką kultury w świetlicy wiejskiej w Rozmierzy, tato był rolnikiem. Jest najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. Ma cztery siostry i dwóch braci. Po maturze w LO w Strzelcach Opolskich wstąpił do seminarium w Opo-lu. Decyzję o tym podjął podczas rekolekcji powołaniowych. Na odkrycie powołania wpływ miała rodzina, parafia, śp. ks. Andrzej Kowolik (były proboszcz), siostry służebniczki, znajomi księża. Pierwszym wzorem kapłaństwa był dla niego śp. ks. A. Kowolik, później ks. Andrzej Czekański oraz różni spotkani księża, którzy dawali przykład bycia „dobrym pasterzem”, a także bł. Karol de Foucauld i św. Franciszek z Asyżu. Za najbardziej pożądane dzisiaj cechy duszpasterza uważa „inegzystencję” czyli trwanie, „bycie w” Bogu, żywa relacja z Nim, z którego wypływa „proegzystencja” – „bycie dla” czyli obecność, służba drugiemu, prowadzenie in-nych w drodze do nieba. Za największe wyzwanie dla Kościoła w Polsce uważa dawanie świadectwa żywej i autentycznej wiary, prawdziwej relacji z Bogiem dzięki której powstaje żywa wspólnota chrześcijan. Pracę magisterską pisał pod kier. ks. prof. Erwi-na Matei nt. „Życie religijne w  okresie zwykłym w miejscowości Rozmierz”. Praktykę diakońską odbywał w parafii katedralnej w Opolu. Hobby: praca, majsterkowanie, stolarstwo, zwierzęta, gra w teatrze „Tradycja” w Rozmierzy, pobożność ludowa, życie re-ligijne mieszkańców wsi. Mianowany wikariuszem parafii św. Michała w Opolu-Półwsi (Za:  https://opole.gosc.pl/doc/6865802.Jutro-w-katedrze-dwoch-diakonow-przyjmie-swiecenia-kaplanskie, 17 lipca 2021).
•    Kolekta na potrzeby parafii.
•    O godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała adoracja w intencji obrony życia.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    Ksiądz proboszcz dziękuje za życzenia zdrowia, życzliwe zainteresowanie i modlitwę.
•    W okresie wakacyjnym (od poniedziałku 28 czerwca br. do 31 sierpnia br.) Kancelaria Parafialna czynna będzie popołudniu jedy-nie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Zasadniczo także w tym okresie okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 – w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
•    Od 26 czerwca br. w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
•    Wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Również koncelebransi i usługujący. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
•    Biskup - w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego - zobowiązuje wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przeby-wania w obiektach kultu religijnego. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Ksiądz Biskup odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w transmisjach nabożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej. Ksiądz Biskup jednak zachęca do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
•    Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy za dary na stół plebanijny (szczególnie solenizantom i jubilatom).
•    Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. CZESŁAWA, PREZBITERA, PATRONA DIECEZJI OPOLSKIEJ (20 LIPCA):
•    Urodził się ok. 1175 roku w Kamieniu Opolskim na Śląsku. Uważano go za należącego do rodu Odrowążów jako kuzyna św. Jacka i bł. Bronisławy. Według średniowiecznych żywotów, Czesław studiował w Pradze, Paryżu i Bolonii. Wraz z Jackiem Odrowążem towarzyszył biskupowi krakowskiemu w podróży do Rzymu, gdzie zapoznali się z nowo założonym zakonem kaznodziejskim (dominikańskim) i zostali przyjęci osobiście przez św. Dominika do jego zakonu. Po powrocie do Polski założył we Wrocławiu klasztor, w którym przez kilka lat był przeorem. W 1233 roku został wybrany przełożonym polskiej prowincji dominikanów. W 1234 roku brał udział w kanonizacji św. Dominika. Czesław pochowany został w krypcie kościoła pw. św. Wojciecha we Wrocławiu, a grób jego od początku otoczony był wielkim kultem wiernych. Relikwie bł. Czesława przeniesiono do specjalnie w tym celu zbudowanej kaplicy. W czasie walk o Wrocław w 1945 roku kaplica ta ocalała, mimo że cały kościół pw. św. Wojciecha został zburzony. Ikonografia chrześcijańska przedstawia bł. Czesława w białym habicie dominikańskim z ognistą kulą nad głową i monstrancją lub krzyżem w ręku. Inne atrybuty to: kielich, puszka z komunikantami, otwarta księga Ewangelii, laska pielgrzymia, lilia i różaniec. Jest Patronem diecezji opolskiej.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (21 LIPCA):
•     21 lipca 1826 – pożar, jaki wybuchł w Strzelcach, strawił 51 domów i 30 stodół.

CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY (22 LIPCA):
•    Jest patronką dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16, 9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia do którego należała św. Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, jej relikwie miały zostać przeniesione z Efezu do Konstantynopola. Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci.

PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY (23 LIPCA):
•    Brygida urodziła się w roku 1303 w Szwecji. Jako młodą dziewczynę wydano ją za mąż. W małżeństwie miała ośmioro dzieci, które bardzo starannie wychowała. Należała do III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci męża zapragnęła życia bardziej ascetycznego, niż prowadziła w świecie. Założyła nowy zakon i udała się do Rzymu; dała wszystkim przykład wielkich cnót. Napisała wiele dzieł mistycznych, w których opowiada o swoich przeżyciach i objawieniach. Zmarła w Rzymie w roku 1373. W 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy. – Konkretny powód, dla którego wybrałem te właśnie postaci, kryje się w samym ich życiu – wyjaśnił w Liście apostolskim ogłaszającym tę decyzję.

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. KINGI, DZIEWICY (24 LIPCA):
•    Kinga urodziła się w roku 1234 jako córka króla węgierskiego Beli IV. Była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej i bł. Jolanty. Została żoną Bolesława Wstydliwego, z którym współdzieliła dole i niedole długiego i trudnego panowania, będąc prawdziwą matką biednych i wszystkich strapionych. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu, łącząc z duchem surowej pokuty wewnętrzną franciszkańską radość doskonałą z cierpień i trudności życiowych. Zmarła w Starym Sączu 24 lipca 1292 roku. Kult jej rozpoczął się zaraz po śmierci.
•    24 lipca 1709 r. – ukończono budowę kalwarii na Górze św. Anny, którą nazwano Nową Jerozolimą.
•    O godz. 15.00 Msza. św. w DPS.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (25 LIPCA):
•    Wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców.
•    Dzień solidarności modlitewnej i materialnej z ofiarami tragicznych powodzi w Europie.
•    Kolekta na potrzeby parafii. Zbiórka przed kościołem do puszek na pomoc ofiarom powodzi w Europie.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców i poświęceniem pojazdów. Ofiara kierowców składana przy poświęceniu pojazdów przeznaczona jest na wsparcie misjonarzy z naszej diecezji
•    O godz. 19.00 nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Bożej Królowej Pokoju.
•    O godz. 18.00 Msza św.: Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w intencji wszystkich kierowców.
•    Odpust na Górze św. Anny. Suma odpustowa w Grocie Lurdzkiej o godz. 11.oo.
•    W kancelarii parafialnej przyjmujemy zgłoszenia na wrześniowe Pielgrzymki Srebrnych (5 września) i Złotych (12 września) Jubila-tów Małżeńskich. W zgłoszeniu prosimy podać: imiona i nazwisko, adres z numerem telefonu oraz datę i miejsce zawarcia ślubu kościelnego. Na podane przez Jubilatów adresy zostaną wysłane indywidualne zaproszenia, a w przypadku konieczności ogranicze-nia tradycyjnej formuły pielgrzymek – specjalne listy Biskupa Opolskiego.
•    Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Ławka” w czwartek 29 VII organizuje kolejne jednodniowe spotkania dla młodzieży w domu duszpasterstwa – tzw. Kurniku na Górze św. Anny (ul. Leśna 8). Program spotkania: 16:00 spotkanie z gościem 19:00 koncert, a po nim ognisko. Ostatni wakacyjny otwarty czwartek w Kurniku odbędzie się 26 sierpnia.
•     W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Tegoroczne hasło „Życiem euchary-stycznym wypełnić codzienność”. Nasza grupa pielgrzymkowa (2 niebieska, przewodnikiem będzie ks. Daniel) pójdzie 18.08 (środa) od Góry Św. Anny do Jemielnicy i 19.08 (czwartek) od Zawadzkiego do Ciasnej. Grupa może  liczyć 80 osób bez limitów wiekowych. Do tej liczby nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione. Będziemy organizowali transport powrotny w drugi dzień pielgrzymowania (z Ciasnej do Strzelec). Zapisy osobiście w kancelarii parafialnej.
•    Komunikat Wojewody Opolskiego w sprawie szczepień przeciwko Covid-19: Szanowni Państwo, Mieszkańcy Województwa Opol-skiego, apeluję do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego o udział w szczepieniach przeciwko C0VID-19. Zagrożenie czwartą falą pandemii jest realne. Najlepszą formą zabezpieczenia siebie i swojej rodziny jest szczepienie. Jak wskazują przypadki w krajach, do których dotarła już czwarta fala COVID-19, przebieg choroby u zaszczepionych jest łagodny, a przypadki śmiertelne występują niemal wyłącznie u osób niezaszczepionych. Dlatego zwracam się z wielką prośbą o jak najszybsze przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19. Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski.
•    Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym.
•    Do wieczności odeszli: Śp. Artur SZENDZIELORZ (l. 50, zam. w Krupskim Młynie, dawniej przy ul. A. Mickiewicza); Śp. Jan FELISIAK (3 miesiące, zam. przy ul. Okrężnej); Śp. Mieczysław KOHLMAN (l. 80, zam. w Księżym Lesie); Śp. Aniela KURIATA (l. 91, zam. przy ul. K. Habryki). Wieczny odpoczynek…
•    Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkim, którzy wyruszają na wakacje - bezpiecznej podróży i dobrego wypoczynku. A tych, którzy w naszej wspólnocie będą spędzać czas wolny, serdecznie pozdrawiamy. Rolnikom i wszystkim pracującym – wielu łask i błogosławieństwa Bożego w pracy! Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: W okresie wakacyjnym (28 VI-31 VIII) zasadniczo okazja do spowiedzi jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna we wtorki i czwartki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30 oraz w poniedziałki i piątki w godzinach 8.00-9.300. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

16987443
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1359
4780
36159
16916336
124995
186671
16987443

Twoje IP: 3.236.212.116
Czas: 2021-09-26 06:48:44